Elektroniske sigaretter og regelverk

Forbud mot produksjon, import og omsetning av e-sigaretter med nikotin

Elektroniske sigaretter (e-sigaretter, e-sig) er ansett som et nytt produkt i Norge og omfattes derfor av forskrift om forbud mot nye tobakks- og nikotinprodukter, § 2 (lovdata.no).

E-sigaretter og e-væske/e-juice med nikotin er derfor forbudt å produsere, innføre og omsette i Norge.

De nikotinfrie e-sigarettene er ikke omfattet av denne forskriften.

Unntak for legemidler

Nikotinholdige produkter som markedsføres til røykeavvenning og som klassifise​res som legemidler (f.eks. nikotintyggegummi og -plaster) er unntatt fra forbudet jf forskrift om forbud mot nye tobakks- og nikotinprodukter § 4 (lovdata.no) og legemiddelloven (lovdata.no).

Tilsyn og dispensasjon

Helsedirektoratet fører tilsyn med forskrift om forbud mot nye tobakks- og nikotinprodukter.

Produsent eller importør av e-sigaretter kan søke Helsedirektoratet om unntak fra forbudet (dispensasjon) dersom det kan dokumenteres at det aktuelle produktet er vesentlig mindre helseskadelig enn andre nikotin- og tobakksprodukter som allerede er på det norske markedet, jf forskriften § 8. For dispensasjon stilles det krav om vitenskapelig dokumentasjon, i form av for eksempel kliniske studier. Kravet til dokumentasjon er svært strengt, og så langt har det ikke blitt gitt dispensasjon for noen nye tobakks- og nikotinprodukter. 

Reklameforbud, oppstillingsforbud og aldersgrense for e-sigaretter

E-sigaretter både med og uten nikotin er definert som tobakkssurrogater i tobakksskadeloven, dvs produkter som etter sin bruksmåte ligner en tobakksvare. En rekke bestemmelser i tobakksskadeloven (lovdata.no) gjelder derfor også for e-sigaretter, uavhengig av nikotininnhold. Lovens strenge reklameforbud, forbudet mot synlig oppstilling av tobakksvarer, aldersgrensebestemmelsen på 18 år og forbudet mot gratis utdeling gjelder i dag også for e-sigaretter. Dette omtales i egen artikkel om forbud mot tobakksreklame.

Høring om ny regulering av e-sigaretter

EU vedtok i 2014 endringer i tobakksproduktdirektivet (europalov.no). Gjennom EØS-avtalen er Norge forpliktet til å implementere endringene i norsk rett, det vil si å gjøre endringene til en del av norske lover og regler. Direktivet har blant annet flere bestemmelser om e-sigaretter.

Helse- og omsorgsdepartementet sendte i oktober 2015 ut på høring et forslag til hvordan tobakksproduktdirektivet skal gjøres til del av norske lover (regjeringen.no).

Privatimport av e-sigaretter

Dersom nikotinholdige e-sigaretter ønskes brukt som røykeavvenningsprodukt av privatpersoner, kan de importeres fra utlandet gjennom lege​middellovgivningen jf. forskrift om tilvirkning og import av legemidler. Ved innførsel/forsendelse kan mengden ikke overskride tre måneders forbruk. Ved medbringing er det ulike krav avhengig av hvilket land (innenfor eller utenfor EØS) produktet importeres fra. Produktet må være lovlig anskaffet og til personlig bruk.

Legemiddelverket har mer informasjon om import og medbringing av e-sigaretter (legemiddelverket.no). Det kan være behov​ for en legeattest på at produktet er ment for røykeavvenning for å få produktet utlevert fra tollen.

E-sig ikke omfattet av røykeloven, men kan forbys

Bruk av e-sigaretter i lokaler hvor allmennheten har adgang er ikke omfattet av «røykeloven» fordi produktet ikke defineres som en tobakksvare og ikke avgir røyk, men damp. Eier/styrer av et lokale kan imidlertid i kraft av sin styringsrett forby bruk av e-sigaretter i sine lokaler/områder.

Fram til eventuelle lovendringer som følge av Helse- og omsorgsdepartementets pågående høring, legger Helsedirektoratet vekt på Verdens Helseorganisasjons anbefaling (who.int). WHO anbefaler å behandle e-sigaretter på lik linje med øvrige tobakksvarer når det gjelder innendørs bruk.

Direktoratet støtter derfor de virksomh​eter som inkluderer bruken av e-sigaretter i sitt røykeforbud. Det har tatt lang tid å få fjernet røyk fra inneluften, og det kan da virke unødvendig å tilføre en ny luftforurensning innendørs. Det finnes stoffer i e-sigarettene som kan medføre helseskader og plager (helsenorge.no). Dampen fra nikotinholdige e-sigaretter inneholder så mye nikotin at personer i nærheten også får det i seg.

E-sigaretter og regelverk om legemidler, kjemikalier og elektrisk utstyr

Forhold som gjelder e-sigaretter reguleres også av andre lovverk og etater.

  • Legemiddellovgivningen kan komme til anvendelse for e-sigaretter i tilfeller der det fremsettes påstander om at produkte​t er egnet til røykeavvenning eller gir annen medisinsk påstand. Henvendelser om dette kan rettes til Statens legemiddelverk (legemiddelverket.no).
  • Ampullene eller e-væsken som brukes i e-sigarettene vil omfattes av regelverket for klassifisering og merking av farlige kjemikalier (miljodirektoratet.no). Henv​endelser om helse- og miljøfare skal rettes til Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no).

  • Elektroniske sigaretter faller ogs​å inn under forskrift om elektrisk utstyr (lovdata.no), som skal sikre at elektrisk utstyr ikke medfører fare. I tillegg faller e-sigaretter inn under regelverket for elektriske og elektroniske (EE) produkter og utstyr – produktforskriften (lovdata.no). Henvendelser om brann- og eksplosjonsfare og el-sikkerhet skal rettes til Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (dsb.no).

 

 

 

Artikkel publisert fra Helsedirektoratet


  E-sigaretterE-væskerRegelverkLovNikotin© Norgessigaretten 2014 - 2020